Bemiddelingsovereenkomst

Jobado B.V., statutair gevestigd te Amsterdam aan Gedempt Hamerkanaal 159-161, 1021 KP te Amsterdam, komt met u, gebruiker van Jobado als volgt overeen,

1. Begripsomschrijvingen

  1. Jobado: Jobado is de handelsnaam van de besloten vennootschap Jobado B.V. Jobado is opgericht naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK nummer: 58442022) en gevestigd aan de Herengracht 338, 1016 CG te Amsterdam. Jobado wordt hierna ook “we”, “wij” en “ons” genoemd;
  2. Website: www.jobado.nl en andere aan Jobado verbonden domeinnamen en applicaties, het online platform waarop Jobado haar dienstverlening als bemiddelaar faciliteert;
  3. Gebruiker: De natuurlijk- of rechtspersoon die zich op de Website van Jobado heeft geregistreerd;
  4. Opdrachtgever: De Gebruiker die een Opdracht wenst uit te besteden aan een Jobber;
  5. Jobber: De Gebruiker die een Opdracht wenst uit te voeren voor een Opdrachtgever en zich daartoe op de Website heeft geregistreerd;
  6. Opdracht: De klus, vastgesteld en omschreven op de Website door Opdrachtgever waarin de details, voorwaarden en prijs van de opdracht staan beschreven. De termen “klus”, “opdracht”, “karweitje” hebben feitelijk dezelfde betekenis en worden door elkaar gebruikt;
  7. Overeenkomst: Deze bemiddelingsovereenkomst overeengekomen tussen Jobado en Gebruiker.

2. Feitelijke uitvoering, geen betrokkenheid Jobado

Deze Overeenkomst heeft als doel de rechten en plichten betreffende de bemiddeling van Jobado tussen Opdrachtgever en Jobber vast te leggen.

Jobado is niet betrokken bij het daadwerkelijk contact tussen Opdrachtgever en Jobber noch bij de feitelijke uitvoering van de Opdracht. Jobado faciliteert slechts het online platform en brengt als bemiddelaar Opdrachtgever en Jobber bij elkaar. Opdrachtgever en Jobber geven door registratie op de Website opdracht tot bemiddeling. Jobado treedt daarmee op als intermediair.

3. Overeenkomst tussen Jobber en Opdrachtgever

Jobado heeft als inspanningsverbintenis het bieden van een platform en het bemiddelen in het contact tussen Opdrachtgever en Jobber. Jobado maakt derhalve geen deel uit van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Jobber. Opdrachtgever en Jobber gaan, nadat zij door bemiddeling van Jobado met elkaar in contact zijn gebracht, rechtstreeks een verbintenis met elkaar aan in de vorm van een overeenkomst van Opdracht. Jobado is hierbij geen partij.

4. Duur, aanvang en einde Overeenkomst

Deze Overeenkomst vangt aan op het moment dat Gebruiker geregistreerd is op de Website en derhalve deze Overeenkomst en de toepasselijke Algemene Voorwaarden heeft geaccordeerd. De Overeenkomst is van toepassing gedurende de gehele registratieperiode.

Jobado behoudt te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een registratie of aanvraag van Jobber of Opdrachtgever te weigeren.

De registratie van Gebruiker en derhalve ook deze Overeenkomst, kan door Jobado op ieder moment onmiddellijk, zonder opgaaf van reden middels een aan Gebruiker gerichte brief of e-mail, worden beëindigt. Zonder beperking mag Jobado de Overeenkomst beëindigen of opschorten als in strijd met de inhoud van de Overeenkomst of de op deze Overeenkomst toepasselijke Algemene Voorwaarden wordt gehandeld of indien Jobado van mening is dat er sprake is van ongepast en/of aanstootgevend gedrag.

5. Boekingskosten

Voor de bemiddeling rekent Jobado een vooraf vastgesteld percentage (%) van de klusprijs. Deze bemiddelingskosten worden door Jobber gedragen worden ingehouden op de klusprijs, alvorens de klusverdiensten aan Jobber beschikbaar worden gesteld.

6. Screenings- en verificatieproces Jobbers

Jobber heeft het Screenings- en verificatieproces van Jobado doorlopen. Dit proces wordt beschreven in artikel 9 van de op deze Overeenkomst toepasselijke Algemene Voorwaarden.

Jobado heeft geen controle over de kwaliteit, timing en wettigheid van de Opdracht en het wel of niet hebben voldaan aan de verwachtingen tussen Opdrachtgever en Jobber. Dit geldt ook voor de screening en verificatie van Jobbers.

7. Betalingswijze

Opdrachtgever geeft Jobado het recht de klusprijs en eventuele overige kosten achteraf in rekening te brengen. Betaling van de klusprijs geschiedt derhalve via Jobado, middels een op de Website kenbaar gemaakte wijze. Een nadere toelichting op de betaling is opgenomen in de op deze Overeenkomst toepasselijke Algemene Voorwaarden.

8. Jobber geen onderschikte van Jobado

Hoewel Jobber onder de vlag c.q. het logo van Jobado Opdrachten verricht voor Opdrachtgever, bestaat er geen arbeidsovereenkomst tussen Jobber en Jobado. Middels ondertekening c.q. aanvaarding van de Overeenkomst geeft Jobber expliciet aan dat er van een dienstbetrekking of andere gezagsverhouding tussen Jobber en Jobado geen sprake is. Jobber is evenmin op andere wijze ondergeschikt aan Jobado aangezien Jobber voor eigen rekening en risico diensten verricht.

9. Aansprakelijkheid Opdrachtgever en Jobber

Jobado kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schade van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit de Opdracht.

Jobado is niet aansprakelijk voor de handelswijze van Jobber. Jobber is zelf verantwoordelijk voor zijn doen en laten alsmede voor de plichten die horen bij het uitvoeren van de Opdracht. Derhalve is Jobber in dier voege aansprakelijk voor de schade welke hij veroorzaakt in de uitvoering van deze Opdracht.

Jobber dient verzekerd te zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.). Een afschrift van deze W.A. verzekering dient te zijn overhandigd aan Jobado.

Opdrachtgever geeft middels ondertekening c.q. aanvaarding van deze Overeenkomst expliciet aan dat hij Jobado niet aansprakelijk stelt voor schade veroorzaakt door het handelen dan wel nalaten van Jobber dat verband houdt dan wel voortvloeit uit de Opdracht.

Jobado is evenmin aansprakelijk voor schade (zowel directe- als gevolgschade) van Jobber. Opdrachtgever vrijwaart Jobado van iedere vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van schade van Jobber en derden die voortvloeit uit de Opdracht. Jobber vrijwaart Jobado tevens van iedere vorm vaan aansprakelijkheid ten aanzien van schade van Opdrachtgever en derden die voortvloeit uit de Opdracht.

Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor alle eventuele fiscale verplichtingen die kleven aan de Opdracht.

10. Aansprakelijkheid Jobado als bemiddelaar

Jobado staat niet in voor eventuele fouten en onvolledigheden op de Website. Jobado aanvaart daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin is Jobado aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van de Website.

Hoewel Jobado zo goed mogelijk een screenings- en verificatieproces uitvoert, aanvaardt zij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Opdrachtgevers kunnen hieraan dan ook geen rechten ontlenen.

Jobado is slechts aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever of Jobber welke is ontstaan door het gebruik van de Website indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Jobado. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Jobado te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de Opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Jobado heeft het recht de Website te allen tijde te wijzigen, dan wel te beëindigen, zonder hiervoor jegens Gebruikers aansprakelijk te zijn.

11. Verwerking van persoonsgegevens

Door registratie bij Jobado ontvangt Jobado persoonsgegevens van Gebruikers die nodig zijn voor haar bemiddeling. Deze gegevens worden verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de registratie. Persoonsgegevens van Gebruikers worden na overeenstemming over klusdetails en klusvoorwaarden aan Gebruikers overlegd. Jobado kan aanvullende gegevens verlangen.

12. Algemene Voorwaarden

Op deze Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Jobado integraal van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden vormen een aanvulling op de Overeenkomst. Middels aanvaarding van deze Overeenkomst gaan Opdrachtgever en Jobber automatisch akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK nummer 58442022. De Algemene Voorwaarden zijn ook direct op de Website te raadplegen.

Bij strijd met de inhoud van de bepalingen tussen de Bemiddelingsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen uit deze Overeenkomst.

13. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Overeenkomst is voor het laatst gewijzigd op 7 juli 2014.