Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van diensten van Jobado B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK nummer 5844202.

2. Begripsomschrijvingen

 1. Jobado: Jobado is de handelsnaam van de besloten vennootschap Jobado B.V. Jobado is opgericht naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK nummer: 58442022) en gevestigd aan Gedempt Hamerkanaal 159-161, 1021 KP te Amsterdam. Jobado wordt hierna ook “we”, “wij” en “ons” genoemd.
 2. Website: www.jobado.nl en andere aan Jobado verbonden domeinnamen en applicaties.
 3. Bezoeker: Ieder natuurlijk- of rechtspersoon die de Website van Jobado bezoekt.
 4. Gebruiker: De natuurlijk- of rechtspersoon die zich op de Website van Jobado heeft geregistreerd.
 5. Opdrachtgever: De Gebruiker die een Opdracht wenst uit te besteden aan een Jobber.
 6. Jobber: De Gebruiker die een Opdracht wenst uit te voeren voor een Opdrachtgever en het Screenings- en verificatieproces heeft doorlopen.
 7. Screenings- en verificatieproces: Het proces dat Jobbers dienen te doorlopen, alvorens zij een Opdracht kunnen aanvaarden en uitvoeren.
 8. Betaling: De betaling van de Klusprijs door Opdrachtgever.
 9. Boeking: De overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en Jobber die tot stand komt via de Website, zie ook “Opdracht”.
 10. Annuleren: Indien Opdrachtgever of Jobber een uitstaande Boeking wenst te beëindigen vóór de aanvangsdatum.
 11. “No show” – beleid: Beleid dat wordt gevoerd indien Jobber of Opdrachtgever een afgesproken Boeking niet naleeft.
 12. Opdracht: De klus, vastgesteld en omschreven op de Website door Opdrachtgever waarin de details, voorwaarden en prijs van de opdracht staan beschreven. De termen “klus”, “opdracht”, “karweitje” hebben feitelijk dezelfde betekenis en worden door elkaar gebruikt.
 13. Klusprijs: De prijs die de Opdrachtgever met de Jobber heeft afgesproken voor het uitvoeren van de Opdracht.
 14. Materiaal- en/of overige kosten: Kosten die de Jobber in overleg dient voor te schieten, zodat de Opdracht uitgevoerd kan worden. Deze kosten worden, los van de afgesproken Klusprijs, door de Opdrachtgever vergoed aan de Jobber.
 15. Klusverdiensten: Het bedrag dat de Jobber ontvangt voor het uitvoeren van de Opdracht. Dit is de Klusprijs minus de Boekingskosten.
 16. Boekingskosten: Bemiddelingsfee, oftewel kosten die berekend worden voor de bemiddeling van Jobado tussen Gebruikers.
 17. Gedragsregels gebruikers: Dit zijn de regels waaraan iedere Gebruiker bij Jobado zich dient te confirmeren.
 18. Berichtensysteem: Het systeem op de Website wat Gebruikers kunnen gebruiken om met elkaar te communiceren betreffende een Opdracht.

3. Intellectuele eigendom

Het intellectuele eigendomsrecht van alle vormen van informatie, inhoud en vormgeving, op de Website (waaronder maar niet beperkt to logo’s, teksten, databestanden, foto’s en (animatie)films) berust bij Jobado of deren.

 1. Hyperlinks en verwijzingen naar de Website of pagina’s van de Website zijn toegestaan.
 2. Het kopiëren of gebruiken van onderdelen van de Website is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jobado niet toegestaan.
 3. Het methodisch en geautomatiseerd doorlopen van de inhoud door robots (crawlers en/of spiders) is toegestaan als er wordt voldaan het robots.txt convenant, dat op de Website is vermeld.

4. Aanpassingen informatie

We doen er alles aan om Gebruiker zo goed en volledig mogelijk te informeren over onze diensten, prijzen en tarieven. Desondanks kunnen we geen garanties geven dat deze informatie altijd juist en volledig is. Jobado behoudt het recht om eenzijdig (type)fouten te corrigeren. Jobado behoudt ook het recht om de inhoud van de Website, op ieder moment en zonder vooraankondiging, te wijzigen. Jobado is niet aansprakelijk voor (type)fouten.

5. Onderhoud Website

Het uitgangspunt is om de Website voortdurend online te houden. Jobado behoudt echter het recht om de Website, of een gedeelte van de Website, (tijdelijk) buiten werking te stellen voor het aanpassen of het onderhouden van de Website. Voor eventuele gevolgen hiervan is Jobado niet aansprakelijk.

6. Hyperlinks naar derden

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden; deze links zijn ter informatie van Bezoeker opgenomen. Jobado is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

7. Gebruik van persoonsgegevens

Jobado houdt gegevens, zoals surf- en klikgedrag, van Gebruikers bij. Ook bewaren wij de door Gebruiker verstrekte gegevens in een database. Alle door ons verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving. Door akkoordverklaring van deze Algemene Voorwaarden stemt Gebruiker hier expliciet mee in.

In het Privacy- en Cookiebeleid kan Gebruiker informatie vinden over de gegevens die wij voor de Website bijhouden, hoe wij deze gegevens gebruiken en wat dit voor de Gebruiker betekent. Door als Gebruiker op onze Website te zijn geregistreerd of door gebruik te maken van deze Website gaat gebruiker akkoord met:

 1. het Privacy- en Cookiebeleid van Jobado;
 2. het bijhouden en het gebruiken van (persoons-)gegevens zoals vermeld staat in deze Algemene Voorwaarden en het Privacy- en Cookiebeleid.

8. Registratie

Een persoon is Gebruiker nadat hij zich als Opdrachtgever of Jobber heeft geregistreerd op de Website. Daarvoor wordt gesproken van Bezoekers. Bezoekers die en Opdracht willen plaatsen of uitvoeren dienen zich eerst via de Website als Gebruiker te registreren. Voordat een Bezoeker zich kan registreren op de Website dient hij de verzochte informatie aan te leveren en aan de onderstaande voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden registratie Opdrachtgever:

 1. minimaal 18 jaar oud;
 2. officieel woonachtig in Nederland.

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan worden gestart met het plaatsen en het uitbesteden van klussen.

Voorwaarden registratie Jobber

 1. minimaal 18 jaar oud;
 2. officieel woonachtig in Nederland;
 3. in het bezit van een geldig Nederlands of Europees paspoort of identiteitsbewijs;
 4. een W.A. verzekering hebben;
 5. Screening- en verificatieproces met succes doorlopen.

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan worden gestart met het aannemen en uitvoeren van klussen.

Jobber is verplicht alle bijverdiensten door te geven aan de Belastingdienst, zelfs als geen belasting hoeft te worden betaald. Jobado is niet verantwoordelijk voor de aangifte die moet worden gedaan of voor de belasting die eventueel door Jobber betaald moet worden. Jobber is hiervoor zelf verantwoordelijk. Neem voor advies over fiscale situaties en verplichtingen contact op met de Belastingdienst, een belastingadviseur of fiscaal adviseur.

Jobado heeft het recht zonder opgave van redenen de registratie te weigeren of te annuleren.

9. Screenings- en verificatieproces

Voordat Jobber aan de slag kan, dient hij het Screenings- en verificatieproces te doorlopen. Jobado heeft het recht de identiteit en het adres van de Jobber te controleren. Jobado heeft het recht zonder opgave van redenen de aanvraag om Jobber te worden te weigeren of te annuleren.

Het Screenings- en verificatieproces bestaat onder andere uit:

 1. uitgebreide verstrekking van gegevens (waaronder maar niet beperkt tot telefoonnummer, het aangeven van specifieke vaardigheden, het aangeven van methode van vervoer);
 2. verstrekking van een geldig Nederlands of Europees paspoort of identiteitsbewijs;
 3. verstrekking van een afschrift van de W.A. verzekering van Jobber;
 4. een social media controle, waarbij Gebruiker toestemming verleent minstens één valide social media profiel te koppelen aan de Website;
 5. een persoonlijke intake met Jobado, waarbij getoetst wordt of Gebruiker past binnen het profiel van onze Jobbers.

10. Plaatsen/uitbesteden van een klus

Alle Gebruikers kunnen klussen uitbesteden. Opdrachtgever plaatst een Opdracht via de website, waarop Jobbers vervolgens kunnen reageren of bieden. Nadat Opdrachtgever en Jobber overeenstemming over de klusdetails en klusvoorwaarden hebben bereikt, komt de Boeking tot stand. Bij totstandkoming van de Boeking ontvangt de Opdrachtgever een gespecificeerde factuur. Deze factuur bestaat uit de Klusprijs en eventuele overige kosten, zoals materiaalkosten. Volledige betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na voltooiing van de klus.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de Opdracht die hij plaatst op de Website. Het is niet toegestaan om klussen te plaatsen die:

 1. in strijd zijn met de huidige wet- en regelgeving;
 2. inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-)rechten en/of privacy van derden.

Jobado is niet verantwoordelijk en aansprakelijk indien Opdrachtgever zich niet houdt aan de hierboven genoemde regels. Jobado heeft te allen tijde het recht om de Opdracht, zonder nadere uitleg, te verwijderen als:

 1. de hierboven genoemde regels worden geschonden;
 2. het schadelijk is voor de Website of onze diensten;
 3. wij van mening zijn dat de Opdracht niet op de Website thuis hoort.

Jobado is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet tot stand komen van een Boeking. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit de annulering doordat de bovenstaande bepalingen niet zijn nageleefd.

Opdrachtgever begrijpt en gaat ermee akkoord dat bij het uitbesteden van zijn klus, hij een overeenkomst aangaat met de Jobber en niet met Jobado. Jobado treedt slechts op als bemiddelaar.

11. Reageren/aannemen van een klus

Om op Opdrachten te kunnen reageren en deze aan te nemen, dient de Jobber te zijn geregistreerd en derhalve het Screenings- en verificatieproces te hebben doorlopen. De Jobber kan hierna pas reageren op aangeboden klussen. Nadat Jobber en Opdrachtgever het eens zijn over de klusdetails doet de Jobber een bod op de Opdracht. Als dit bod wordt geaccordeerd door Opdrachtgever vindt de feitelijke overeenkomst van Opdracht plaats.

Jobber begrijpt en gaat ermee akkoord dat wanneer hij een Opdracht aanneemt, Jobber een overeenkomst aangaat met de Opdrachtgever en niet met Jobado. Jobado treedt slechts op als bemiddelaar.

12. Betaling van de Klusprijs

Opdrachtgever geeft Jobado het recht de Klusprijs en eventuele overige kosten in rekening te brengen. Jobado behoudt het recht eventuele factureringsfouten te corrigeren.

Na voltooiing van de klus geeft Opdrachtgever of Jobber via een button op de Website aan dat de klus is voltooid. Opdrachtgever heeft bij totstandkoming van de Boeking een gespecificeerde factuur ontvangen voor deze Opdracht. Volledige betaling van deze factuur dient te geschieden binnen 5 dagen na voltooiing van de Opdracht. Deze periode gaat in als Opdrachtgever of Jobber via een button op de Website heeft aangegeven dat de klus is voltooid.

In het geval van overschrijding van deze betaaltermijn door Opdrachtgever is Jobado genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen en tot incasso over te gaan. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de wanbetaler. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op grond van de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

Jobado erkent contante betalingen niet; deze zijn derhalve niet toegestaan. Om de Algemene Voorwaarden te kunnen handhaven dienen alle transacties via de Website plaats te vinden. Door de betalingen via de Website te laten verlopen, wordt de Gebruiker beschermd door onze Algemene Voorwaarden zoals door het Annuleringsbeleid en het “No show” – beleid.

13. Betaling aan Jobber

Jobber geeft Jobado het recht de Klusprijs en eventuele overige kosten aan Opdrachtgever te factureren. Op de Klusprijs worden de Boekingskosten door Jobado ingehouden, waarna de Klusverdiensten na 14 dagen in het account van de Jobber beschikbaar worden gesteld.

Zodra de Klusverdiensten in het account van de Jobber beschikbaar zijn, kan Jobber via de Website opdracht geven dat dit bedrag wordt uitbetaald aan Jobber via de door Jobber aangegeven betalingsmethode. Uitbetaling kan pas plaatsvinden zodra Jobber een bedrag van minimaal € 25 ,- beschikbaar heeft in zijn account.

14. Boeking

De Boeking komt tot stand nadat overeenstemming is bereikt over de klusdetails en de klusvoorwaarden. De Opdracht wordt vastgelegd op de Website waar de details, voorwaarden en prijs van de Opdracht staan beschreven. De Boeking eindigt nadat de klus is uitgevoerd. Zowel Opdrachtgever als Jobber kunnen na voltooiing van de klus middels een button op de Website kenbaar maken dat de Opdracht is voltooid.

Opdrachtgever behoudt het recht biedingen af te wijzen zolang hij het bod niet heeft geaccepteerd. Het is Jobber toegestaan zijn bod, zoals deze niet is geaccepteerd, in te trekken en/of te wijzigen.

Jobber dient de Opdracht te annuleren dan wel te beëindigen als de klus persoonlijk gevaar oplevert of sterk afwijkt van wat afgesproken is. De Jobber kan in de betreffende boekingsperiode maximaal één Opdracht tegelijkertijd doen.

15. Meer en minder werk

Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering hiervan het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de Opdracht aanpassen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de Jobber de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Zowel het noodzakelijke meerwerk als het meerwerk op verzoek van Opdrachtgever, dient schriftelijk overeengekomen te worden.

16. Herroepingsrecht bemiddelingsovereenkomst

De Gebruiker, zijnde een consument, heeft de mogelijkheid de bemiddelingsovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de bemiddelingsovereenkomst. De bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan op het moment van totstandkoming van de Boeking.

Het herroepingsrecht van de Gebruiker is uitgesloten indien de bemiddeling, met uitdrukkelijke instemming van Gebruiker, is aangevangen en binnen de bedenktermijn volledig is nagekomen.

Indien bemiddeling door Jobado is aangevangen (verstrekken van gegevens tussen Opdrachtgever en Jobber), en Gebruiker binnen de bedenktermijn van veertien dagen de dienst herroept, is de Gebruiker een betaling van 20% van de Klusprijs verschuldigd voor de bemiddelingsdiensten die reeds door Jobado zijn verricht.

17. Annuleren / herroepen Opdracht

Het is Opdrachtgever en Jobber toegestaan een Boeking uiterlijk 24 uur voordat de Opdracht wordt uitgevoerd te annuleren. Annulering geschiedt via een button op de Website. Bij annulering van de Boeking door Opdrachtgever is Opdrachtgever 20% van de Klusprijs aan Jobado verschuldigd, als zijnde Boekingskosten.

Opdrachtgevers en Jobbers kunnen geen rechten ontlenen aan het annuleringsbeleid.

Is een Boeking tot stand gekomen tussen Opdrachtgever en Jobber en is Jobber een rechtspersoon, dan is het herroepingsrecht van overeenkomstige toepassing. Het is Opdrachtgever, zijnde natuurlijk persoon, in dat geval toegestaan de Opdracht, zolang deze niet is voltooid, gedurende veertien dagen, zonder opgave van redenen te herroepen zonder dat hieraan kosten zijn verbonden. Kosten voor de bemiddeling, de Boekingskosten, dienen echter wel te worden nagekomen.

Indien de Opdracht als is aangevangen wanneer deze wordt herroepen, is Opdrachtgever een evenredig deel van de oorspronkelijke Klusprijs verschuldigd.

18. “No show” – beleid

Er is sprake van “no show” als:

 1. Opdrachtgever niet heeft geannuleerd en de Jobber 30 minuten na het afgesproken tijdstip nog niet in de gelegenheid is gesteld de Opdracht uit te voeren.
 2. Jobber niet binnen 30 minuten na het afgesproken tijdstip aanwezig is.

Jobado hanteert dit beleid aangezien een “no show” ongemak of kosten kan veroorzaken voor de andere partij en het tast bovendien de betrouwbaarheid van onze dienstverlening aan. Om dit te ontmoedigen hebben we dit “no show” – beleid opgesteld. Opdrachtgevers en Jobbers kunnen geen rechten ontlenen aan het “no show” – beleid. “No show” brengt met zich mee dat de overeenkomst vroegtijdig wordt beëindigd.

Indien sprake is van “no show” door Opdrachtgever, is Opdrachtgever de Boekingskosten, 50% van de Klusverdiensten voor Jobber, alsmede de Materiaal- en/of overige kosten die Jobber heeft gemaakt, verschuldigd aan Jobado.

Indien sprake is van “no show” door Jobber worden voor Opdrachtgever geen kosten in rekening gebracht en vervallen alle betalingsverplichtingen voor deze Boeking. Jobado zal zelf sancties opleggen aan deze Jobber. Jobado is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een “no show” door Jobber.

19. Klusprijs

Dit is de prijs die Opdrachtgever met Jobber heeft afgesproken om een Opdracht te laten uitvoeren. De Klusprijs dient minimaal € 10 ,- te bedragen.

20. Materiaal- en/of overige kosten

Voor Opdrachten kunnen materialen benodigd zijn, welke vanzelfsprekend voor rekening van Opdrachtgever komen. Opdrachtgever en Jobber kunnen overeenkomen dat Jobber de benodigde materialen aanschaft en dat deze tezamen met de Klusprijs aan Opdrachtgever gefactureerd worden. Jobber zoekt voordat hij een bod doet uit hoeveel kosten hij kwijt is. Dit geeft Jobber vervolgens via de Website bij zijn bod aan. Jobado en/of Opdrachtgever zijn niet aansprakelijk als de kosten hoger uitvallen dan Jobber zelf van tevoren heeft aangegeven.

Jobber dient de aankoopbonnen te bewaren, zodat deze aan Opdrachtgever kunnen worden overhandigd na voltooiing van de Opdracht. Jobber mag hierover geen extra kosten berekenen.

21. Boekingskosten

Jobado berekent Boekingskosten per Boeking, oftewel een bemiddelingsfee, ter hoogte van een vooraf bepaald percentage (%) van de Klusprijs. Deze Boekingskosten zitten in de Klusprijs inbegrepen en worden door Jobber gedragen. De Boekingskosten worden ingehouden op de Klusprijs alvorens de Klusverdiensten aan Jobber worden uitbetaald. De hoogte van de Boekingskosten zijn door Jobber te bekijken op de Website en bij het invullen van zijn bod op de Opdracht.

22. Ontwijking Boekingskosten

De Boekingskosten die Jobado hanteert zijn noodzakelijk om de Website online te houden en haar platform te faciliteren. Het is derhalve niet toegestaan om:

 1. de (prijs)onderhandelingen van een Opdracht die geplaatst is op de Website buiten de Website en/of het Berichtensysteem om te doen;
 2. contactgegevens te verstrekken middels de Website voordat er sprake is van een Boeking;
 3. een e-mailadres of telefoonnummer te plaatsen op de Website, behalve bij de invulvelden waar dit expliciet staat vermeld;
 4. betaling van de Opdracht bewust buiten de Website om te doen.

Indien één of meerdere van de bovenstaande regels worden overtreden, heeft Jobado het recht om de betreffende persoon als Gebruiker van de Website te verwijderen en in de toekomst te weigeren. Gebruiker verliest in dit geval het recht om aanspraak te maken op eventueel saldo wat nog beschikbaar is in zijn account.

23. Gedragsregels Gebruikers

Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijk voor Jobado. We hebben een aantal gedragsregels opgesteld om fouten en misverstanden te voorkomen. Iedere Gebruiker dient zich te houden aan deze gedragsregels:

 1. Gebruiker gaat discreet om met de gegevens van andere Gebruikers. Het is verboden deze gegevens te gebruiker voor commerciële doeleinden of aan derden te verstrekken;
 2. Het is Gebruiker verboden de Website te gebruiken om te spammen, beledigen, treiteren, stalken, bedreigen, of op een andere wijze wettelijke rechten van anderen of Jobado schenden;
 3. Gebruiker gebruikt geen onjuiste of fictieve gegevens;
 4. Gebruiker dient bij het gebruiker van de Website, het plaatsen- en aannemen van een Opdracht zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacy van derden;
 5. Gebruiker adverteert niet met goederen of diensten voor commercieel doel dat niet relevant is voor de uitoefening van de Opdracht die wordt aangeboden op de Website;
 6. Gebruiker communiceert helder over de klusdetails en de voorwaarden;
 7. Indien de Opdracht, om wat voor reden dan ook, niet door kan gaan, dient Gebruiker dit minimaal 24 uur van te voren te melden. Gebruiker annuleert dan met inachtneming van het annuleringsbeleid;

24. Negatieve feedback

Jobado heet het recht om bij het ontvangen van klachten over Gebruiker, het profiel van deze Gebruiker, zonder nadere uitleg, te verwijderen. Wanneer het account van de Gebruiker is verwijderd, is Jobado niet aansprakelijk voor schade die eventueel ontstaat, omdat een Boeking niet kan worden uitgevoerd. Gebruiker is derhalve zelf aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit de Annulering na verwijdering van zijn profiel. Voor klachten kan Gebruiker e-mailen naar support@jobado.nl.

25. Verantwoordelijkheid van en vrijwaring door Gebruikers

Verantwoordelijkheid Gebruiker:

 1. Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud die hij op de Website plaatst;
 2. Gebruiker is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn persoonlijke gegevens.

Verantwoordelijkheid Opdrachtgever:

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de Opdrachten die hij op de Website plaatst. Dit betekent dat hij rekening dient te houden met de toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacy van derden;
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de overeenkomst die hij met Jobber is aangegaan;
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van de Opdracht.

Verantwoordelijkheid Jobber:

 1. Jobber is zelf verantwoordelijk om zijn verdiensten door te geven aan de Belastingdienst. Neem voor advies over de fiscale situatie en verplichtingen contact op met de Belastingdienst, een belastingadviseur of fiscaal adviseur;
 2. Jobber is verantwoordelijk voor de Opdracht die hij met Opdrachtgever is aangegaan;
 3. Jobber is verantwoordelijk voor het naleven van de Opdracht.

Vrijwaring door Gebruikers:

Opdrachtgevers en Jobbers vrijwaren Jobado van enigerlei vorderingen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen en kosten ten gevolge van:

 1. het in gebreke zijn of niet nakomen van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden;
 2. het niet tot stand komen van een Boeking;
 3. het niet naleven van de overeenkomst van Opdracht;
 4. een vordering van een derde doordat er informatie op de Website is gezet die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van die derde;
 5. het handelen of het nalaten van een Gebruiker in welke vorm dan ook;
 6. letsel of overlijden dat ontstaat tijdens het uitvoeren van een Opdracht.

26. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van Jobado

 1. Jobado is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheid van (controle)uitslagen of (controle) informatie die wij van derden ontvangen. Dit geldt ook voor de uitkomsten van controles die zijn uitgevoerd op Jobbers;
 2. Jobado is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet of niet geheel nakomen van enige verplichtingen ten gevolge van overmacht. Overmacht is een omstandigheid die buiten de macht van Jobado ligt;
 3. Jobado is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud die Opdrachtgevers en Jobbers op de Website plaatsen;
 4. Jobado is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor letselschade of elke andere vorm van schade die ontstaat tijdens of na het uitvoeren van de Opdracht;
 5. Jobado is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor het handelen of het nalaten van een Gebruiker in welke vorm dan ook;
 6. Jobado is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor enige door de Jobber, de Opdrachtgever of door derden geleden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen de schade aan eigendom van de Jobber, de Opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 7. Jobado is slechts aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever of Jobber welke is ontstaan door het gebruik van de Website, indien deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Jobado. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Jobado te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de Opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

27. Beëindiging van de registratie

Wanneer Gebruiker zijn registratie wenst te beëindigen, zullen we dit verzoek zo spoedig mogelijk behandelen. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als Opdrachtgever of Jobber door de beëindiging van de registratie één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet nakomt.

28. Geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen Jobado en Gebruiker zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Geschillen tussen Opdrachtgever en Jobber dienen in eerste instantie zelf opgelost te worden. Indien partijen niet tot een voor beide acceptabele oplossing kunnen komen, ontvangen wij graag een brief of e-mail met daarin de uiteenzetting van het geschil/van de situatie. Wij zullen de zaak onderzoeken optreden als arbiter. Voor zowel Opdrachtgever als Jobber is de uitspraak van Jobado bindend. De Klusverdiensten zullen gedurende de klachtbehandeling niet aan Jobber beschikbaar worden gesteld. Voor geschillen kan Gebruiker e-mailen naar support@jobado.nl.

Amsterdam, juli 2014